Anti-pestcoordinator

Binnen de school hebben we een anti-pestprotocol opgesteld. Het anti-pestprotocol is er voor om regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen, ouders en leerkrachten. Als er ongewenste situaties voordoen, kunnen we elkaar op die regels en afspraken aanspreken. De anti-pestcoördinator is het aanspreekpunt voor alles wat met ‘pesten’ te maken heeft. Annelien den Ouden is bij ons deze coördinator. Zowel leerlingen, als ouders/verzorgers en leerkrachten kunnen een beroep op haar doen. Zij zal het pestprobleem met alle betrokkenen in kaart brengen en op zoek gaan naar oplossingen. Zij is tijdens dat hele proces het aanspreekpunt. Als er vragen zijn, stel deze gerust: n.roozemond@cbs-groen.nl

Vertrouwenspersoon intern en extern

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Hij/zij heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft hij/zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.

Annelien den Ouden is intern vertrouwenspersoon van de school. Zij is dit voor collega’s, leerlingen en ouders. Het gaat dan om maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, onpedagogisch of oncollegiaal handelen in een schoolsituatie.

Contactgegevens intern vertrouwenspersoon:  j.geilings@cbs-groen.nl of m.dejager@cbs-groen.nl

Naast een intern vertrouwenspersoon heeft Kindwijs ook een externvertrouwenspersoon toegewezen gekregen.U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht. Verder wijzen we voor de klachten procedure naar de schoolgids elders op de site. 

Naam extern vertrouwenspersoon: Koen Roozen, werkzaam bij Perspectief.

contactgegevens:  06 – 27 21 94 89  of koenroozen@perspectief.eu

Afhankelijk van uw voorkeur en/of vraagstelling kan ik u ook in contact brengen met één van mijn vrouwelijke

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Sterk Huis  

Aandachtsfunctionaris 'kindermishandeling en meldcode'

De aandachtsfunctionaris kindermishandeling is een inhoudelijk geschoolde professional. De functionaris beschikt over de benodigde vaardigheden en kennis om een zorgproces af te wikkelen volgens de Wet Meldcode. Voor interne professionals functioneert de aandachtsfunctionaris als contactpersoon voor algemene informatie, de Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook procesbegeleiding en (confrontatie)gesprekken met ouders maken hier onderdeel van uit.

Op Groen van Prinstererschool is de interne begeleider, Marion Geilings, aandachtsfunctionaris ‘kindermishandeling en meldcode’.

 

Aandachtfunctionaris 'Sociale Veiliheid'

Kennis omtrent sociale- en seksuele ontwikkeling moet geborgd en gedeeld worden. De borging vindt enerzijds plaats in beleid en handhaving en anderzijds middels educatie en signalering. De aandachtsfunctionaris heeft als taak om implementatie van een preventieve aanpak na te streven. Verder is het van belang dat er een aanspreekpunt is voor ‘als het misgaat’. Op zulke momenten is het wenselijk dat er adequaat en kordaat gehandeld kan worden.

Op  Groen van Prinstererschool is  Marieke de Jager, aandachtsfunctionaris ‘Sociale veiligheid’.