De adviesraad: 

De adviesraad (AR) adviseert de directie van de ‘Groen van Prinstererschool’, met name over de identiteit van de school, gebaseerd op de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord! We onderschrijven in onze identiteit de gereformeerde belijdenisgeschriften: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.  

Ondanks verschillen in beleving en uitingsvormen weten we ons éen door het geloof in de Drie-enige God: de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. 

Samenstelling:  

De AR bestaat uit 7 personen: 2 leden van de PKN, 2 leden van de HHK, 2 leden van de GG en 1 lid van de CGK. Dit zijn nu de volgende personen:  

  • Dhr. A. Mol  - voorzitter
  • Mevr. D.J. Quick - secretaris
  • Dhr. P. Oosters - penningmeester
  • Dhr. M. Van Heiningen
  • Dhr. J. Van Rees
  • Mevr. C. Visser
  • Dhr. A. Bechthum

Activiteiten: 

De AR zet zich in om de identiteit en de grondslag van de school te behouden.  Per schooljaar vergadert de AR circa zes keer, daarbij is de directie meestal aanwezig.  Op deze vergaderingen worden diverse adviezen besproken en uitgebracht, die vooral te maken hebben met de identiteit van de school.  

U kunt hierbij denken aan de invulling van de kerst- en paaswijdingen, de aanschaf van nieuwe lesmethodes, het maken en wijzigen van protocollen en het aanstellen van een nieuwe leerkracht. Vooral bij het aanstellen van een nieuwe leerkracht heeft de AR een belangrijke 'poortfunctie'. Gezien de grote plaats die een leerkracht heeft bij de opvoeding van de kinderen, is het belangrijk dat de leerkracht past bij de identiteit van de school. Leerkrachten zijn identiteitsdragers! De AR woont dan ook de sollicitatiegesprekken bij van het personeel.  

Ook wordt er elk jaar een ochtend ingepland om de klassen te bezoeken. Dit bezoek heeft tot doel om als AR betrokken te blijven bij de dagelijkse gang van zaken op school. Daarnaast zien wij hoe de leerkrachten inhoud geven aan de identiteit van de school. Deze dag wisselt per jaar, zodat we in ieder geval om het jaar bij alle leerkrachten in de klas komen. Om het onderlinge contact te bevorderen, wordt deze morgen afgesloten met een gezamenlijke lunch. Het schooljaar wordt door de AR met het personeel geopend en afgesloten. Ook levert de AR een bijdrage aan het afscheid van groep 8. 

Naast de AR-vergaderingen zijn er een paar keer per jaar vergaderingen van het AB van Kindwijs en woont een AR-lid de vergaderingen van de AC bij.  

Eén keer per jaar legt de AR verantwoording af op de ledenvergadering. Deze wordt jaarlijks eind mei/begin juni gehouden. Voorafgaande aan deze vergadering is er een ouderavond. Deze identiteitsgebonden ouderavond wordt ook georganiseerd door de AR. Op de ledenvergadering worden, zo nodig, verkiezingen voor nieuwe AR-leden gehouden.  

De AR stelt het op prijs als ouders betrokken zijn bij de school. We vragen u daarom ook in de eerste plaats om gebed voor de leerkrachten en allen die betrokken zijn bij de school.  

Als u vragen heeft rondom de identiteit van de school, dan is het in de eerste plaats belangrijk dat u als ouders met de leerkracht en eventueel de directie in gesprek gaat. Als u er niet met elkaar uitkomt, dan kunt u de AR benaderen.

U kunt lid worden van de vereniging van de school. U kunt dan de ledenvergadering bezoeken, stemmen voor nieuwe leden van de AR, stemmen bij evt. belangrijke wijzigingen en u betaalt contributie (10 euro). Met dit geld kunnen wij Bijbels voor groep 8 kopen, kinderbijbels aanschaffen voor het overeten in de klas, kinderbijbels kopen voor kinderen die niet bekend zijn met de Bijbel, ouderavonden bekostigen, en presentjes kopen bij gelegenheden van het  personeel. 

Ook kan het gebeuren dat de school tekort aan geld heeft om belangrijke zaken aan te schaffen, dan kan het zijn dat de adviesraad hierin een bijdrage levert.  

U kunt er ook voor kiezen om als ouder allebei lid te worden.   

Wilt u lid worden? Dan kunt u het formulier op de site invullen en een foto hiervan naar ons opsturen. De statuten en de schoolregels staan ook op de site. 

Voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen kunt u de AR mailen: adviesraad@cbs-groen.nl 

Ook kunt u uiteraard altijd met één van de AR-leden persoonlijk contact opnemen.  

De medezeggenschapsraad

Sinds 1992 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin staat dat elke school naast het bevoegd gezag een Medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben. Zo ook onze “Groen”.

In de MR zitten zowel ouders als onderwijzend personeel, van beide geledingen evenveel personen.

Op de “Groen” bestaat de MR uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Namens het personeel zijn lid: Willemien Ariese en Neely Stolk. Namens de ouders zijn lid: Esther Lodder en Janneke de Boo

Vanuit de Wet Medezeggenschap Onderwijs is er een Medezeggenschapsreglement van toepassing. Dit reglement is aan de hand van een bovenschools voorstel door de MR vastgesteld. De MR is aan de school verbonden om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel zo goed mogelijk te behartigen. De MR houdt zich actief bezig met het schoolbeleid. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren op allerlei gebieden die te maken hebben met de school.

Op de “Groen” heeft de MR instemmingsrecht en adviesrecht wat betekent dat de MR positief of negatief kan instemmen en/of adviseren bij diverse adviesaanvragen over schoolzaken zoals: de schoolgids, het schoolplan en het jaarverslag e.d. De directie mag een negatieve advies niet naast zich neerleggen. Bij het niet overnemen van een advies zal de directie dit aan de MR moeten verantwoorden.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De directeur van de school wordt voor elke vergadering uitgenodigd om gedurende ca. een half uur informatie te geven vanuit de directie en evt. vragen van de MR te beantwoorden. Omdat adviesaanvragen via de mail verspreid worden, worden deze ook bijna altijd per email afgehandeld.

Aan het eind van elk kalenderjaar maakt de MR een jaarverslag waarin de werkzaamheden van dat jaar vermeld staan. Dit jaarverslag kan opgevraagd worden bij de secretaris van de MR.
Alle zaken die te maken hebben met het bovenschools gevoerde beleid, komen terecht bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn leden van de diverse aangesloten scholen vertegenwoordigd. Vanuit onze school zijn dat Willemien Ariese en Marijn van Loenen. Op deze manier blijft de school op de hoogte van het bovenschoolse beleid.

We hopen dat u door bovenstaande informatie iets meer te weten bent gekomen over het functioneren van onze MR. Mocht u vragen, problemen of ideeën hebben, laat het ons weten, want de MR is er ook voor u!   mr@cbs-groen.nl

De activiteitencommissie (AC)

De actviteitencommissie is een groep enthousiaste,  gemotiveerde ouders van leerlingen die op de Groen van Prinstererschool zitten.

De volgende ouders zitten in deze commissie: Geertrui Huizer, Mathilda Driece, Marquerite Krijger, Peta de With, Carola Buth en Marieke Rottier. 

Wij houden ons o.a. bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan sportdag, pakjesdag, projectweek, boekenweek, schoolontbijt, verjaardagen groepsleerkracht, vossenjacht etc.

We vergaderen meerdere keren per jaar.

Maar dat is niet alles!

Ook verrichten wij als AC regelmatig hand- en spandiensten bijvoorbeeld het verzorgen van koffie, thee en het drinken voor de kinderen en ouders tijdens projectafsluitingen.

Af en toe organiseert de AC een actie waarmee geld verdiend kan worden, bijvoorbeeld kaartenactie of kleedjesmarkt. Het geld wat dan opgehaald wordt, wordt deels gebruikt voor de AC-activiteiten en deels voor een goed doel.