Nieuwsbericht

Bericht van het bestuur

Door Hilda de Jonge

Bericht van het bestuur:

Nog even en de scholen zullen sluiten voor de Kerstvakantie. Voor het zover is neem ik u graag even mee in enkele Kindwijs-ontwikkelingen van de achterliggende maanden.

Strategisch beleid 2023-2027
Op dit moment worden de ontwikkellijnen uitgezet voor de komende periode van vier jaar.
Onder de noemer 'Vaardig en Vitaal' gaan we voor goed en eigentijds onderwijs voor alle leerlingen door bekwame en toegeruste medewerkers in een gezonde en inspirerende omgeving. Iedere school werkt dit later uit in het eigen schoolplan en zorgt ook voor de inbedding in de protestants-christelijke identiteit van de school.

U hebt bijgedragen aan de nieuwe planontwikkeling wanneer u de ouderenquête hebt ingevuld die rond de herfstvakantie is uitgezet op alle scholen. Ook de medewerkers en de leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld. Op de uitslag ben ik best trots, de scholen krijgen mooie cijfers van u (gemiddeld een 8) en ook Kindwijs scoort naar tevredenheid (7,5). Er is geen enkel belangrijk onderwerp dat er negatief uitspringt. De uitslagen zijn waardevol voor het gesprek over goed onderwijs en over een aantal randvoorwaarden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Kindwijs-app, waarover wel opmerkingen gemaakt werden. Op een aantal scholen is de app in de achterliggende periode nieuw in gebruik, waarbij de functionaliteit vragen opriep. Dit werkpunt is overigens meteen opgepakt.

In november is er een werkbijeenkomst geweest met alle directeuren en met afgevaardigden van de GMR en van de Raad van Toezicht. Daar zijn risico’s en kansen besproken en daar werden ook de enquête-uitslagen in meegenomen. Op dit moment wordt het nieuwe beleidsplan uitgewerkt en is het onderwerp van gesprek in de verschillende geledingen. In het voorjaar zal het vastgesteld worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Toezicht. Daarop aansluitend zullen de scholen hun schoolplannen formuleren en vaststellen. De hoofdlijnen van het nieuwe strategisch beleid zullen met u gedeeld worden!

Identiteit
Kindwijs is een protestants-christelijke stichting en de aangesloten scholen verzorgen christelijk onderwijs. Wat betekent dat nu voor de school? Hoe wordt het gesprek daarover gevoerd? Wat betekent dit voor de medewerkers? Daarover spraken we met elkaar op een avond met de adviesraden van alle veertien scholen. Er ontstonden mooie gesprekken en alle scholen met de adviesraden namen de opdracht aan om in het voorjaar van 2023 een gesprek te voeren over het eigen christelijk profiel van de school. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om dit gesprek met elkaar te blijven voeren en daarom zal er in het nieuwe strategisch beleid ook nadrukkelijk aandacht zijn voor identiteit! De school kan dit gesprek zelf organiseren, maar zich daarbij ook laten ondersteunen door Verus of VGS. Beide besturenorganisaties waren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de avond met de adviesraden.

Huisvesting
Voor een aantal scholen is de vraag naar goede huisvesting dringend. Het is ook een dossier waarover Kindwijs op dit moment intensief in gesprek is met partners, zoals zeker ook de gemeente Goeree Overflakkee. Dit zijn positieve gesprekken en zodra daarover meer nieuws te melden is zal dit zeker gedeeld worden. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden om scholen ‘klimaatvriendelijker’ te maken, zeker voor schoollocaties waar nog geen maatregelen genomen zijn.

Medewerkers
De medewerkers van Kindwijs zijn de ‘dragers’ van het onderwijs aan uw kind. U begrijpt dat het tekort aan personeel, ook in het onderwijs, veel aandacht vraagt. Ik ben blij dat medewerkers vaak bereid zijn een stapje harder te lopen wanneer er door ziekte of om andere reden lesuitval dreigt. Tegelijk is dat niet altijd mogelijk. Mooi ook dat er, in lijn met het nieuwe denken over opleiden, steeds meer praktijk trajecten zijn, waarbij studenten werken en leren combineren. We zijn steeds op zoek naar mensen met een onderwijsbevoegdheid of met het verlangen om zo’n bevoegdheid te behalen. Als u interesse hebt, nodigen we u graag uit om met ons in gesprek te gaan. Wat is mooier dan een werkplek in het christelijk onderwijs, waarbij u een boodschap hebt voor kinderen!

Tot slot
Juist met Kerst mogen we weten dat God Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven. Hij zag om naar mensen. Hij kwam in een wereld die niet op Hem zat te wachten. Hij was tot het uiterste betrokken en gaf Zichzelf. ‘En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst’ (Jesaja 9:5). In het christelijk onderwijs, zoals dat binnen Kindwijs gegeven wordt, mag op de scholen de diepe inhoud van deze woorden gedeeld worden met leerlingen. Daar geeft iedere school invulling aan!

Ik wens u van harte Gods zegen toe tijdens de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2023!

J.C. (Jankees) de Waal